POWRÓT
     2017-04-02 00:00:00

Prezydent podpisał ustawę o komisji weryfikacyjnej.


Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Organem służącym realizacji celów ustawy jest Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych.

Informacja
o ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach
usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących
nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa


W uzasadnieniu do projektu uchwalonej ustawy wskazano, iż ma on na celu przywrócenie ochrony interesu społecznego, poprzez usunięcie naruszeń prawa, które wystąpiły w trakcie wydawania decyzji w oparciu o przepisy tzw. dekretu Bieruta, tj. dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Chodzi o tego typu naruszenia, jak: fałszowanie dokumentów, naruszenia proceduralne w trakcie postępowania administracyjnego, naruszenia mające związek z nadużyciem praw podmiotowych w obrocie cywilnoprawnym, a także naruszenia godzące w interes społeczny, polegające na pozbawianiu uprawnień osób zamieszkujących nieruchomości objęte postępowaniem reprywatyzacyjnym. W efekcie tych naruszeń dochodziło do przeniesienia własności lub do ustanowienia użytkowania wieczystego w odniesieniu do nieruchomości komunalnych w stosunku do osób, które nigdy nie były właścicielami tych nieruchomości. Wydawane decyzje administracyjne były też podstawą zasądzania roszczeń odszkodowawczych w znacznych rozmiarach. Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, iż jego nadrzędnym celem jest zapewnienie ochrony praw lokatorów, pokrzywdzonych wydanymi decyzjami reprywatyzacyjnymi. Realizacja wskazanych celów ma następować poprzez uchylanie niezgodnych z prawem ostatecznych decyzji reprywatyzacyjnych, w oparciu o katalog przesłanek stanowiących na gruncie obowiązującego prawa podstawę do stosowania nadzwyczajnych środków odwoławczych w postaci wznowienia postępowania administracyjnego albo stwierdzenia nieważności decyzji.

Co istotne, ustawa wprowadza nowe przesłanki, jak również modyfikuje znaczenie już istniejących (naruszenie interesu społecznego rozumiane jako przeniesienie roszczeń do nieruchomości rażąco niewspółmiernie do jej wartości, czy też rozumiany jako już następczy skutek wydanej decyzji w postaci doprowadzenia do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym lub skutków sprzecznych z celem, dla którego ustanowiono użytkowanie wieczyste, w szczególności do zastosowania uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający korzystanie z lokalu w nieruchomości warszawskiej groźby bezprawnej, przemocy wobec osoby lub przemocy innego rodzaju w stosunku do osoby zajmującej ten lokal).

Organem służącym realizacji celów ustawy jest Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Komisja będzie wydawała decyzje administracyjne i postanowienia zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej pięciu członków Komisji, w tym przewodniczącego Komisji. Komisja w stosunku do decyzji reprywatyzacyjnych będzie przeprowadzać z urzędu czynności sprawdzające, zmierzające do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania rozpoznawczego. Efektem czynności sprawdzających ma być wszczęcie i przeprowadzenie właściwego postępowania rozpoznawczego.
Komisja może wydawać decyzje reformatoryjne, decyzje kasatoryjne oraz decyzje stwierdzające wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa.
Zgodnie z art. 30 ustawy, Komisja wyda decyzję uchylającą decyzję reprywatyzacyjną w całości lub części i orzeknie co do istoty sprawy (art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy), decyzję uchylającą decyzję reprywatyzacyjną w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi (art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy) albo decyzję stwierdzającą wydanie z naruszeniem prawa decyzji reprywatyzacyjnej, która wywołała nieodwracalne skutki prawne, wraz ze wskazaniem okoliczności, z powodu których nie można jej uchylić (art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy), w przypadku gdy:
• dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
• decyzja reprywatyzacyjna została wydana w wyniku przestępstwa;
• wyszły na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji reprywatyzacyjnej, nieznane organowi, który ją wydał;
• decyzja reprywatyzacyjna została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
• stroną postępowania o wydanie decyzji reprywatyzacyjnej była osoba, która nie była osobą uprawnioną w rozumieniu art. 7 ust. 1 dekretu, lub jeżeli przeniesienie roszczeń do nieruchomości związanych z reprywatyzacją było rażąco sprzeczne z interesem społecznym, w szczególności jeżeli nastąpiło w zamian za świadczenie wzajemne rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości warszawskiej;
• wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym lub skutków sprzecznych z celem, dla którego ustanowiono użytkowanie wieczyste, w szczególności do zastosowania uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający korzystanie z lokalu w nieruchomości warszawskiej groźby bezprawnej, przemocy wobec osoby lub przemocy innego rodzaju w stosunku do osoby zajmującej ten lokal;
• decyzja reprywatyzacyjna została wydana pomimo przyznania, na podstawie przepisów odrębnych, świadczenia w związku z przejściem własności nieruchomości;
• decyzja reprywatyzacyjna dotyczy osoby prawnej powstałej przed dniem 1 września 1939 r., której akcje lub udziały objęto w sposób niezgodny z prawem.
Ustawa przewiduje także, że osobom zajmującym lokal w nieruchomości warszawskiej będącej przedmiotem decyzji reprywatyzacyjnej, której dotyczy decyzja, o której mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy, przysługuje od m. st. Warszawy odszkodowanie za poniesioną szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jeżeli wobec nich zastosowano uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający korzystanie z lokalu groźbę bezprawną, przemoc wobec osoby lub przemoc innego rodzaju lub podwyższono czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w stosunku do czynszu określonego na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli spowodowało to istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej. Ustawa określa także tryb postępowania w zakresie odszkodowania albo zadośćuczynienia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

/fot.redakcja//Prezydent.pl/

ODWIEDŹ PROFILE: Prezydent


 ZOBACZ PROFIL:
 

  HOT NEWS
  Problem migracyjny można rozwiązać tylko pomagając na miejscu. - Katarzyna Lubnauer nową przewodniczącą Nowoczesnej! - Prezydent: Nie podpiszę ustawy o SN, dopóki nie zostanie uchwalona zgłoszona przeze mnie zmiana w ustawie o KRS. - Prezydent przekazał Sejmowi do ponownego rozpatrzenia nowelizację ustawy o RIO.

Niezależny Portal Raciborski jest dziennikiem zarejestrowanyn w Sądzie Okręgowym w Gliwicach.
kontakt z serwisem: ul. Staszica 9/2, 47-400 Racibórz, reklama@raciborek.pl

Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na instalację plików cookies.
Wszystkie materiały są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie powielanie materiałów oraz ich umieszczanie na innych nośnikach zabronione.

Copyright © 2010-2018 TOPORTAL PRODUCTION